§1. Słownik pojęć

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Holistycznie dla siebie”, którego zasady są określone w niniejszym regulaminie.
 1. Użytkownik – uczestnik Konkursu będący dowolną osobą spełniającą wymagania opisane w regulaminie, posiadającą konto na Facebooku, która zapozna się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie i weźmie udział w konkursie, odpowiadając na pytanie konkursowe. 
 1. Fanpage – fanpage Holis-Med na portalu Facebook https://www.facebook.com/ holismedtorun.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Holistycznie dla siebie” jest Case Consulting Łukasz Darka, ul. Zielony Zakątek 3, 87-134 Rozgarty, zwana dalej „Organizatorem”. 
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez właściciela Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej: „Regulamin”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej:  www.holis-med.pl
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§3. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także dla celów marketingowych Organizatora.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest H.B.M. Sp.  o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Szosa Chełmińska 137. 
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 

§4. Warunki udziału oraz zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 11 lutego 2023 (sobota), o godzinie 10:00 i kończy się 25 lutego (sobota) o godzinie 23:59. 
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, ukazującego, w jaki sposób uczestnik konkursu dba o siebie w nowym roku. 
 1. Wykonanie zadania konkursowego musi mieć formę zdjęciową.
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”), które: 

a) Mają ukończone 18 lat; 

b) Spełnią wymagania konkursowe zawarte w Regulaminie, w szczególności posiadają swój profil osobowy na Facebook zawierający prawdziwe dane osobowe Użytkownika.

 1. Odpowiedzi umieszczone poza sekcją komentarzy pod postem konkursowym tzn. pod innymi postami, na tablicy Holis-Med lub przesłane w wiadomościach prywatnych, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru laureatów.
 1. Odpowiedzi umieszczone po zakończeniu trwania akcji konkursowej nie będą brane pod uwagę podczas wyboru laureatów. 
 2. Każdy uczestnik może dodać dowolną liczbę odpowiedzi. 
 1. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę. 
 1. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi, które: 

a) Naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają
do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, a także naruszają prawa osób trzecich, są sprzeczne
z dobrymi obyczajami, opisują sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

b) Zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym; 

c) Zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.holis-med.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz „porównywarek cen”; 

d) Zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp. 

e) Naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej; 

f) Nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu; 

g) Nie mają wartości merytorycznej; 

h) Są kopią treści Odpowiedzi w całości lub części od innych Użytkowników, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej Odpowiedzi; 

i) Nie zawierają liter diakrytycznych polskiego alfabetu („polskich znaków”);

j) Napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki.


§5 Laureaci Konkursu oraz nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa. 
 1. W Konkursie przewidziano 3 (trzech) laureatów. 
 1. Nagroda nie podlega spieniężeniu. 
 1. Nagrodą w Konkursie jest karnet na dwa zabiegi w Holis-Med, o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych).
 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni po zakończeniu całej akcji. 
 1. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi najpóźniej 27 lutego 2023 (poniedziałek), na fanpage’u Holis-Med, na portalu Facebook. Nagrody zostaną wręczone podczas eventu „Akademia Holis-Med”, który odbędzie się 1 marca 2023 o godzinie 18.00, w siedzibie Holis-Med, przy ul. Szosa Chełmińska 137. W przypadku nieobecności laureata na w/w evencie, nagroda zostanie dostarczona pocztą na wskazany adres, lub będzie do odebrania w recepcji Holis-Med, w godzinach otwarcia, po okazaniu dowodu tożsamości.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 3 osoby. 
 1. Komisja dokona wyboru laureata biorąc pod uwagę przestrzeganie Regulaminu oraz kreatywność, jaką wykażą się użytkownicy przy rozwiązywaniu zadania konkursowego. 
 1. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne. 
 1. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 
 1. Laureatem Konkursu może być wyłącznie pełnoletni Użytkownik, który zamieścił prawdziwe dane osobowe na swoim profilu osobowym na Facebook. 
 1. Sposób przekazania/odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie z laureatem po jego wyborze i ogłoszeniu. 
 1. W celu otrzymania nagrody, Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na Fanpage zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz adres zamieszkania w terminie 24 godzin od zakończenia Konkursu. 
 1. W przypadku nieotrzymania wymienionych wyżej danych we wskazanym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnym osobom w rankingu laureatów (ich ogłoszenie będzie miało miejsce na fanpage’u Holis-Med) lub przekazania nagrody na poczet innej akcji konkursowej. 
 1. Na wiadomości z danymi od nowo wyłonionych laureatów, Komisja będzie czekała przez kolejne 24 godziny.   

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane przez Użytkowników w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
 1. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany
  w reklamacji), wciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne
  w ramach procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń przez osobę składającą reklamację na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540 ze zm.). 
 1. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Holis-Med na portalu Facebook. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników, którzy złamią którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu. 
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki lub linki naruszających prawa osób trzecich.