REGULAMIN PROMOCJI „Zabieg na 6-tkę”

(dalej „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udziału z akcji „Zabieg na 6-tkę”.
 2. Organizatorem promocji „Zabieg na 6-tkę” jest H.B.M. Sp. z.o.o. w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 84/86, nr KRS 0000766640, NIP: 956-234-44-65, REGON: 38231513000000.
 3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w punkcie HOLIS-MED w Toruniu (87-100), ul. Szosa Chełmińska 137.

2 DEFINICJE

 1. Promocja – oznacza promocję „Zabieg na 6-tkę”, której warunki i zasady zostały ustalone w Regulaminie.
 2. Karta lojalnościowa – oznacza specjalny arkusz na Naklejki dostępny nieodpłatnie w siedzibie HOLIS-MED.
 3. Beneficjent – oznacza korzystającego z Karty lojalnościowej, a co za tym idzie Promocji.
 4. Naklejka – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do skorzystania z Promocji.
 5. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w punkcie 1.1 Regulaminu.
 6. Regulamin – oznacza regulamin promocji „Zabieg na 6-tkę”.

3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od 29.09.2020 do odwołania przez Organizatora.

4 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na zbieraniu naklejek przez Beneficjentów.
 2. Naklejki są zbierane przez Beneficjenta na Karcie lojalnościowej. Beneficjent nakleja samodzielnie Naklejki na Karcie lojalnościowej.
 3. Naklejki wydawane są przez upoważnioną osobę w siedzibie HOLIS-MED, o ile Beneficjent wyrazi wolę ich otrzymania.
 4. Aby móc skorzystać z Promocji, należy uzbierać 5 Naklejek.
 5. Różnica w cenie zabiegów nie jest wypłacana.

5 PRZYZNAWANIE NAKLEJEK

 1. W okresie obowiązywania Promocji Naklejki przyznawane są według poniższej zasady:
 2. Za każde 150 zł brutto wydane przez Beneficjenta w HOLIS-MED, Beneficjent otrzyma 1 Naklejkę.

6 WYKORZYSTANIE NAKLEJEK

 1. Po zebraniu 5 Naklejek Beneficjent, może wykorzystać Kartę lojalnościową w celu otrzymania darmowego zabiegu terapii światłem Erchonia (nie dotyczy zabiegu VERJU).

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Beneficjentów jest Organizator – H.B.M. Sp. z.o.o. w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 84/86, nr KRS 0000766640, NIP: 956-234-44-65, REGON: 38231513000000. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Beneficjentów, dostępna jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://holis-med.pl/polityka-prywatnosci/

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz siedzibie HOLIS-MED.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Beneficjentów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.