Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy HOLIS-MED, dostępny pod adresem internetowym www.holis-med.pl prowadzony jest przez H.B.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766640, o kapitale zakładowym 12000 zł, NIP 956-234-44-65, REGON 382315130.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna dla której zawarcie takiej umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Sprzedawca – H.B.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 84/86, kod pocztowy 87-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766640, o kapitale zakładowym 12000 zł, NIP 956-234-44-65, REGON 382315130.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.holis-med.pl
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.holis-med.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Newsletter ­– Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, to wysyłka wiadomości email, wysyłana systematycznie do określonej grupy odbiorców, którzy wyrazili na to zgodę i w procesie rejestracji podali swój adres email. Newsletter zawiera materiały marketingowo-informacyjne Sprzedawcy dotyczące jego działalności w ramach prowadzonych serwisów www.holis-med.pl i www.pcme.pl .

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Szosa Chełmińska 137, 87-100 Toruń
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@holis-med.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 690-022-900
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

H.B.M. Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 84/86
Alior Bank SA
27 2490 0005 0000 4500 3631 7759

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików Cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem zawartym w § 8 i §10 niniejszego regulaminu.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: HOLIS-MED, ul. Szosa Chełmińska 137, 87-100 Toruń

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
b. Płatności elektroniczne przez firmę T-pay.

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność elektroniczną realizacji płatności Sprzedawca dokonuje za pośrednictwem systemu T-pay. System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,NIP 7773061579, REGON 300878437. Szczegółowe informacje na temat płatności za pośrednictwem systemu T-pay znajdują się na stronie https://tpay.com/ .

§ 9

Koszt i warunki dostawy

 1. Kurier:

a. Przedpłata na konto, płatność online T-pay – 19,00 zł

b. Przesyłka pobraniowa – 23,00 zł

c. Wartość zamówienia powyżej 300 zł, do 3 kg – 0,00 zł

 1. Poczta Polska:

a. Paczka zwykła (do 2 kg) przedpłata na konto, płatność online T-pay – 12,50 zł

b. Paczka pobraniowa (do 2 kg) – 16,50 zł

c. Wartość zamówienia powyżej 300 zł, do 3 kg – 0,00 zł

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem i płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze zamówienia.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentom, korzystającym z prawa odstąpienia od umowy przysługują prawa wskazane w Rozdziale 4. Ustawy o prawach konsumenta – Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone wobec wszystkich Klientów Sklepu, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta:

a) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, informując Klienta przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy – dotyczy to w szczególności ankiety IoMET ;
b) jeśli Produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
c) jeżeli dotyczy umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) jeżeli dotyczy umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) jeżeli dotyczy umowy sprzedaży której przedmiotem jest dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy – dotyczy to w szczególności ankiety IoMET.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 2. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, kodeksu cywilnego i ustawą o prawach konsumenta. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Każdorazowo otrzymując zamówienie Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Klient niezwłocznie powinien poinformować Sprzedawcę.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty email pod adresem info@holis-med.pl .
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Dane Osobowe

 1. Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz innych użytkowników Sklepu oraz korzystania z plików cookies przez www.holis-med.pl  zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu pod linkiem: https://holis-med.pl/polityka-prywatnosci/

§ 15

Newsletter

 1. Newsletter tj. umowa o świadczenie usługi elektronicznej – prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w formie przesyłania wiadomości e-mail zawierającej materiały marketingowo-informacyjne dotyczące działalności prowadzonej przez Sprzedawcę H.B.M. Sp. z o.o. w ramach serwisów www.holis-med.pl i www.pcme.pl, możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i podaniu swojego adresu email.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, każdemu Użytkownikowi, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości marketingowych w postaci Newslettera, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji, poprzez podanie swojego adresu email i zaakceptowanie zgody przez Użytkownika – umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłce Newslettera jest darmowa a zawierana na czas nieoznaczony i obowiązuje do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje o rodzajach terapii, konsultacjach i diagnostyce oraz wszelkie inne informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w ramach Sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej ani farmaceutycznej. Przed nabyciem lub zastosowaniem jakichkolwiek suplementów i leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli informacje zawarte w ulotce dołączonej do produktu nie są wystarczające lub są niezrozumiałe. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Sklepu działa na własną odpowiedzialność.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i pozostałych usług wskazanych w Regulaminu, jeżeli:

a) Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
b) Klient naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, lub
c) jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.